Jachthavens & (surf-) strandmetingen

Pro-linQ ingenieurs brengt uw jachthaven digitaal in kaart.

Hoe vaak worden er niet verondiepingen/drempels, dichtgeslibde lokaties in toegangsgeulen , havens (‘dode hoeken’) en haveningangen door watersporters geconstateerd en gemeld?

Het merendeel van de havenmeesters, eigenaren/beheerders & stichtingen is niet op de hoogte van het feit dat er diepte- c.q. kleurenkaarten te realiseren zijn, door het uitvoeren van nauwkeurige metingen.


Daar waar met onze peilboot gevaren kan worden, wordt de meetdata digitaal ingewonnen. Op locaties waar vaartuigen, steigers, steenbestortingen en overige obstakels aanwezig zijn, kan niet gevaren worden. Deze meetdata wordt handmatig door een landmeter ingewonnen. Alle meetpunten worden samengevoegd en verwerkt tot dieptekaarten (getallen- en/of kleurenkaarten).

De (meet-) gegevens kunnen o.a. worden gebruikt om aan te geven waar de verondiepingen zich bevinden, een baggerplan op te stellen (inclusief een hoeveelhedenberekening), of bijvoorbeeld om aan te tonen dat een toegangsgeul niet de vereiste nautische diepte heeft.

(Surf-) strandmetingen

Door storm (golf-erosie en wind-erosie), stroming van water (eb- en vloed, grondstromen) en neerwerking verplaatst het zand/sediment zich en zet zich elders af. Pro-linQ verricht voor een aantal opdrachtgevers strandmetingen. De meetdata verkregen door de combinatie van peilboot, landmeter (in waadpak) en eventueel een Quad voor de grote oppervlaktemetingen / dwarsraaien, geeft een goed resultaat/inzicht van het waterbodemprofiel alsmede het verloop van het strand.

De ingewonnen data wordt samengevoegd tot een compleet DTM (Digitaal Terrein Model). De presentatie van de gegevens (kleurenkaart, getallenkaart, contourlijnenkaart, dwarsprofielen), kan in nagenoeg ieder gewenst medium en formaat aangeleverd worden. Zo kunnen alle gegevens op diskette / CD-rom / USB-stick, of op full-color kaarten van A4 tot en met A0 worden aangeleverd.