Baggermonitoring

In het kader van de beperking van de risico’s op stabilieitsverlies van taluds in o.a. zandwinlokaties, is het noodzakelijk dat het winnen van sediment middels een gecontroleerde werkwijze wordt uitgevoerd.

In voorschriften van overheidsinstellingen (provincie) staat regelmatig vermeld dat ter voorkoming van grondmechanische onveilige situaties binnen het terrein van vergunning, de zuig- cq baggerwerkzaamheden zo zorgvuldig en gecontroleerd mogelijk moeten worden uitgevoerd. Veelal wordt vereist dat aan boord van de zuiger een geautomatiseerd meet-cq registratiesysteem aanwezig moet zijn ( baggermonitoring), waarmee continu een nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de plaats van de instroomopening van de zuigbuis ten opzichte van:

  • de lijn van de aan te leggen / te handhaven (diepte-) insteek van de ontgronding.
  • de lijn(en) van de voorgeschreven te handhaven maximale diepte(n) van de onderwaterbodem.
  • de hellinglijn(en) van de aan te leggen / te handhaven onderwatertaluds.

Pro-linQ adviseert, ontwerpt (3D-modellen & vergunningsmodellen) en controleert (monitoring/metingen)