Hydrografie

Ons werkveld hydrografie is een belangrijk onderdeel van ons bedrijf. Met onze surveyboten verrichten we lodingen in geheel Nederland. Van noord tot zuid (Waddenzee / Waddeneilanden tot Limburg) en van west naar oost (IJmuiden/Rotterdam/ Amsterdam tot Almelo / Markelo / Enschede). Op de pagina kaart wordt een deel van onze projecten weergegeven.

Pro-linQ ingenieurs B.V. heeft in de afgelopen 25 jaar een betrouwbare naam opgebouwd en voor haar klanten (rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, ingenieursbureaus en de baggerindustrie) vele duizenden kilometers aan vaarwegen, kanalen, rivieren, zee- en industrie havens, zandwinlocaties en geulen op de Waddenzee ingemeten. Tevens hebben wij al veel metingen verricht in natuurgebieden, waterwinlocaties, kite- en surfstranden en jachthavens.

Kite- en strandmetingen

Onze surveyboot Sirius is een snelvarend aluminium schip, heeft een geringe diepgang (voortstuwing: 2 keer 70 pk/ four stroke met powertrim) en is snel inzetbaar bij o.a. calamiteiten (trailerbaar/geremde trailer).

Peilwerkzaamheden

De peilwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd tot circa 1.25-1.50 meter waterkolom, waarbij de bundel over bakboord nog opzij gezet kan worden. Normaliter zal door de aanwezigheid van steigers, meerpalen en afgemeerde boten, een volledige dekking van de meting/bodem niet altijd mogelijk zijn. We zullen te allen tijde proberen om een maximale dekking te behalen. Wij kunnen de bundel van een multibeam elektronisch opzij zetten, hierdoor is het mogelijk om ook een box in te meten c.q. onder een schip te meten (alleen daar waar het, naar inzicht van de surveyor, verantwoord is om correcte data in te winnen). Wij kunnen met onze apparatuur tussen de 200 KHz en 400 KHz meten (of tussenliggend in stappen van 10 KHz).

Voorafgaand aan de hydrografische metingen worden er diverse controles uitgevoerd. Deze controles kunnen op andere locaties plaatsvinden dan het project (o.a. patchtest; een goed talud en variatie in bodemdiepte is hier noodzakelijk en drempeltest: dit kan ook een bekende kalibratie drempel zijn).

Regelmatig worden de diverse onderdelen van het meetvaartuig ‘Sirius’ getoetst. Gezamenlijk zorgen de toetsingen ervoor dat de toetsing van de gehele configuratie van het vaartuig altijd actueel is en voldoet aan de gestelde eisen. Periodiek worden o.a. de volgende controles uitgevoerd: meting scheepsgeometrie (door een extern bureau), controle heading, controle positie, patch-test, controle absolute diepte, dag controles, sluisdrempeltesten. Twee-jaarlijks worden er acceptatietesten uitgevoerd t.b.v. rijkswaterstaat projecten.

De gevalideerde (opgeschoonde) multibeamdata kan o.a. worden gebruikt voor het aanleveren van: 3D-puntenwolken, DTM, NAP hoogte- kleurenkaarten, dwarsprofielen, verschilkaarten t.o.v. ontgravingsmodel en hoeveelhedenberekeningen.

Speciaal samengesteld om ook de zeer ondiepe locaties te kunnen meten (bijvoorbeeld: bouwkuipen, natuurgebieden, zwemplassen, stranden en recreatieparken)

Pro-linQ ingenieurs brengt uw jachthaven digitaal in kaart. Hoe vaak worden er niet verondiepingen/drempels, dichtgeslibde locaties in toegangsgeulen , havens (‘dode hoeken’) en haveningangen door watersporters geconstateerd en gemeld?

Het merendeel van de havenmeesters, eigenaren/beheerders & stichtingen is niet op de hoogte van het feit dat er diepte- c.q. kleurenkaarten te realiseren zijn, door het uitvoeren van nauwkeurige metingen. Daar waar met onze peilboot gevaren kan worden, wordt de meetdata digitaal ingewonnen. Op locaties waar vaartuigen, steigers, steenbestortingen en overige obstakels aanwezig zijn, kan niet gevaren worden. Deze meetdata wordt handmatig door een landmeter ingewonnen. Alle meetpunten worden samengevoegd en verwerkt tot dieptekaarten (getallen- en/of kleurenkaarten).

De (meet-) gegevens kunnen o.a. worden gebruikt om aan te geven waar de verondiepingen zich bevinden, een baggerplan op te stellen (inclusief een hoeveelhedenberekening), of bijvoorbeeld om aan te tonen dat een toegangsgeul niet de vereiste nautische diepte heeft.

klik hier voor  Referentieprojecten

 

Jachthaven Vlieland

Door storm (golf-erosie en wind-erosie), stroming van water (eb- en vloed, grondstromen) en neerwerking verplaatst het zand/sediment zich en zet zich elders af. Pro-linQ verricht voor een aantal opdrachtgevers metingen van zwemlocaties, Kite- en surfstranden. De meetdata verkregen door de combinatie van peilboot, landmeter (in waadpak) en eventueel een Quad voor de grote oppervlaktemetingen / dwarsraaien, geeft een goed resultaat/inzicht van het waterbodemprofiel alsmede het verloop van het strand.

De ingewonnen data wordt samengevoegd tot een compleet DTM (Digitaal Terrein Model). De presentatie van de gegevens (kleurenkaart, getallenkaart, contourlijnenkaart, dwarsprofielen), kan in nagenoeg ieder gewenst medium en formaat aangeleverd worden…analoog of digitaal.

Bekijk ook